Distinguished Passouts

Distinguished Passouts for XII 2017-18

 

SNO NAME ENG MAT PHY CHE BIO COM TOT RANK
1
S.GAYATHRI
98
75
95
95
-
86
449
I
2
M SAGASH MAHARAJAN
95
80
93
87
86
-
441
II
3
R KARTHIK SRIRAM
89
68
90
86
94
-
427
III


Distinguished Passouts for XII 2016-17
SNO NAME ENG MATH PHY CHE BIO COM TOT RANK
1
V.SUDHARSAN
96
95
95
95
98
-
479
1
2
S.SHIVANI
87
99
98
97
95
-
476
2
3
M.SESHA NIVEDITHA
93
95
95
95
94
-
472
3
4
KS. VENKATESH
80
93
95
87
92
-
447
4
5
M.VARSHA
82
82
84
87
94
-
429
5